جستجو

blog

بلاگ
چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!

چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!

امیرحسین میرکوشش

انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST The National Institute of Standards and Technology)) مطالعه ای راجع به هزینه اضافی متحمل شده توسط صاحبان ساخت و ساز در نتیجه عدم همکاری کافی در زمینه تبادل و مدیریت اطلاعات انجام داده است که در آن سیستم های جداگانه قادر به دسترسی و استفاده از اطلاعات وارد شده از سیستم های دیگر نبودند.

نظرات وبلاگ
نظرات
18/08/1401 05:25 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1560537626)))and'
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1823064889)))and"
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
expr 905953066 + 903777268
18/08/1401 05:28 ب.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1991718718)))
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456|expr 807571057 + 938028771
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1274624010)as/**/int))>'0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456$(expr 892675881 + 949255363)
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1486152488')as/**/int)>0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456&set /A 826159684+881436523
18/08/1401 05:28 ب.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1737577753')))
18/08/1401 05:28 ب.ظ
expr 808379751 + 851637264
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1669710471')))>'0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456鎈'"\(
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'"\(
18/08/1401 05:28 ب.ظ
${@var_dump(md5(926166644))};
18/08/1401 05:28 ب.ظ
'-var_dump(md5(342172539))-'
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and+1=1
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and+3=8
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and'x'='x
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and't'='s
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456"and"c"="c
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456"and"c"="q
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
18/08/1401 05:28 ب.ظ
(select*from(select+sleep(3)union/**/select+1)a)
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)='
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)="
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(3))>0/**/
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(3))::text>'0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3'/**/
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
/*1*/{{835278580+946455114}}
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
${844560818+800128804}
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
${(949816612+806691040)?c}
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',3)
18/08/1401 05:28 ب.ظ
#set($c=851324744+880542203)${c}$c
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
<%- 828526394+883543538 %>
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',3)='m
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:28 ب.ظ
${903150404+846200778}
فیلترها
Sort
display