جستجو

blog

بلاگ
مطالعه NIST در مورد هزینه ناکارآمدی تبادل اطلاعات صنعت ساخت و ساز

مطالعه NIST در مورد هزینه ناکارآمدی تبادل اطلاعات صنعت ساخت و ساز

امیرحسین میرکوشش

انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST The National Institute of Standards and Technology)) مطالعه ای راجع به هزینه اضافی متحمل شده توسط صاحبان ساخت و ساز در نتیجه عدم همکاری کافی در زمینه تبادل و مدیریت اطلاعات انجام داده است که در آن سیستم های جداگانه قادر به دسترسی و استفاده از اطلاعات وارد شده از سیستم های دیگر نبودند.

در صنعت ساخت و ساز ناسازگاری بین سیستم ها اغلب مانع از اشتراک سریع و دقیق اطلاعات بین اعضای تیم پروژه می شود. این دلیل بسیاری از مشکلات، از جمله هزینه های اضافی است. این مطالعه شامل ساختمانهای تجاری، صنعتی و ادرای با تمرکز بر ساخت و سازهای جدید سال 2002 انجام شده است.

نتایج نشان می دهد که عدم همکاری کارآمد در زمینه تبادل اطلاعات باعث افزایش هزینه ساخت و ساز به میزان 20 دلار در هر مترمربع در فازهای طراحی و ساخت و افزایش هزینه 0.76 دلار به ازای هر مترمربع در فاز بهره برداری (تعمیر و نگهداری) می گردد. در نتیجه هزینه های کل اضافی وارد شده به صنعت ساخت و ساز عدد چشمگیر 15.8 میلیارد دلار را نشان می دهد. جدول زیر جزییات این هزینه ها به تفکیک عوامل درگیر در پروژه را نشان می دهد.

در مطالعه NIST، هزینه اضافه شده ناشی از همکاری ناکارآمد در فعالیت های فعلی صنعت ساخت و ساز با حالتی ایده آل که جریان اطلاعات بدون وقفه و داده های اضافه همراه است مقایسه شده است که طبیعتا گاهی از حدس و گمان استفاده شده است. همان طور که در آمار مشخص است تقریباً 68 درصد (10.6 میلیارد دلار) از هزینه های اضافه توسط کارفرمایان و بهره برداران انجام شده است. جاری سازی BIM در پروژه ها و استفاده از یک مدل دیجیتالی جامع در طول چرخه حیات یک ساختمان گامی در جهت از بین بردن چنین هزینه هایی ناشی از عدم همکاری کارآمد در زمینه داده ها و اطلاعات خواهد بود.

نظرات وبلاگ
نظرات
18/08/1401 05:25 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
${@var_dump(md5(609469724))};
18/08/1401 05:27 ب.ظ
/*1*/{{955986169+825213353}}
18/08/1401 05:27 ب.ظ
'-var_dump(md5(661454735))-'
18/08/1401 05:27 ب.ظ
${929812784+896801874}
18/08/1401 05:27 ب.ظ
${(911753046+821457099)?c}
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
#set($c=852661984+820894143)${c}$c
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
<%- 924116332+816182373 %>
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
expr 903778644 + 970956981
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456|expr 897995482 + 866299677
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456$(expr 960947765 + 807069798)
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456&set /A 951618726+829277143
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
expr 981935537 + 869087082
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
${851469455+819170623}
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and+2=2
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and+1=6
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and'g'='g
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and'p'='v
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1153499343)))and'
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456"and"m"="m
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1945551491)))and"
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456"and"y"="l
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1151248642)))
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1234904144)as/**/int))>'0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1530786058')as/**/int)>0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1552915086')))
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1175015872')))>'0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456鎈'"\(
18/08/1401 05:27 ب.ظ
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'"\(
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)='s
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)='i
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
18/08/1401 05:27 ب.ظ
123456
فیلترها
Sort
display