جستجو

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان

Building information modeling

فرآیند تولید مدل هوشمند سه بعدی است که در صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازی فرآیندهای پروژه در تمامی چرخه حیات آن نظیر برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های مهم بیم در پروژه ایجاد یکپارچگی، تجمیع کلیه اطلاعات هندسی، فنی، زمانی، هزینه ای و اجرایی پروژه، قابلیت استفاده توسط تمامی ذینفعان پروژه، شناسایی مسائل و مشکلات پیرامون برنامه ریزی، طراحی و اجرا قبل از شروع به عملیات ساخت پروژه، دسترسی سریع و دقیق به متره و برآورد هزینه پروژه، جلوگیری از دوباره کاری ها در پروژه، کمک به تهیه برنامه زمان بندی، مشاهده ویژوال و تصویری از طرح نهایی پروژه، کمک به تصمیم گیری بهینه مدیریتی و اجرایی پروژه، شفاف سازی موارد پروژه

تاثیر مستقیم در کاهش هزینه و زمان پروژه و ... می باشد. لازم به ذکر است در سالیان اخیر روند گسترش استفاده از بیم در پروژه های ساخت و ساز در جهان افزایش چشم گیری داشته است به گونه ای که در بسیاری از کشورها استفاده از بیم در پروژه به صورت الزام قانونی درآمده است.

فرآیند تولید مدل هوشمند سه بعدی است که در صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازی فرآیندهای پروژه در تمامی چرخه حیات آن نظیر برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های مهم بیم در پروژه ایجاد یکپارچگی، تجمیع کلیه اطلاعات هندسی، فنی، زمانی، هزینه ای و اجرایی پروژه، قابلیت استفاده توسط تمامی ذینفعان پروژه، شناسایی مسائل و مشکلات پیرامون برنامه ریزی، طراحی و اجرا قبل از شروع به عملیات ساخت پروژه، دسترسی سریع و دقیق به متره و برآورد هزینه پروژه، جلوگیری از دوباره کاری ها در پروژه، کمک به تهیه برنامه زمان بندی، مشاهده ویژوال و تصویری از طرح نهایی پروژه، کمک به تصمیم گیری بهینه مدیریتی و اجرایی پروژه، شفاف سازی موارد پروژه تاثیر مستقیم در کاهش هزینه و زمان پروژه و ... می باشد. لازم به ذکر است در سالیان اخیر روند گسترش استفاده از بیم در پروژه های ساخت و ساز در جهان افزایش چشم گیری داشته است به گونه ای که در بسیاری از کشورها استفاده از بیم در پروژه به صورت الزام قانونی درآمده است.

....بیشتر

مدلسازی سه بعدی سازه، راه، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی (3D)

اتصال برنامه زمان بندی به مدل بیم (4D)

اتصال برنامه بودجه به مدل بیم (5D)

متره و برآورد هوشمند پروژه

تهیه نقشه از مدل سه بعدی

تهیه گزارش تداخلات و ابهامات نقشه ها (RFI)

تهیه تصاویر رندر شده و انیمیشن از مدل سه بعدی

تهیه مدل اطلاعاتی سفارشی پروژه

ایجاد سیستم ارتباطات بین تیمی

تهیه داشبورد تصاویر 360 درجه معرفی پروژه

تهیه مدل Walk Through

تهیه مدل واقعیت مجازی و واقعیت افزوده AR/VR

فیلترها
Sort
display